Algemene voorwaarden

Artikel 1

OQUILA NV is slechts verbonden tot uitvoering na de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht.

Het aanwenden en/of bewaren door de klant van om het even welk product van OQUILA NV of het toelaten dat OQUILA NV een dienstverlening ten hare behoeven aanvat, geldt als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren. Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Al onze contracten dienen getekend te worden door iemand die de firma rechtsgeldig kan binden.

Artikel 2 - Prijzen

Algemeen

Offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en dan gelden ze voor ten hoogste drie maanden. Wanneer de levering niet plaats vindt bij het sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door OQUILA NV gewijzigd worden bij verandering van één of meer samenstellende kostprijselementen.

Indien de prijs met 20 % of meer stijgt, kan de klant het contract binnen de week na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die apparatuur of software, die na het invoege treden van de nieuwe prijs moet geleverd worden. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort.

De prijzen zijn gesteld "ex usine", netto met uitsluiting van alle lasten en taksen.

Verpakkingskosten zijn in de prijs inbegrepen, behoudens andersluidende overeenkomst of gebruik. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs inbegrepen. Voor elke verzending worden verzendingskosten t.b.v. minimaal € 16 aangerekend.

Dienstverleningstarieven gelden voor prestaties tijdens de normale werkuren. Voor dienstverlening buiten de normale werkuren worden supplementen aangerekend.

De afgesproken vaste prijzen, tarieven en kosten (de “Vergoedingen”) worden jaarlijks automatisch geïndexeerd (de "Nieuwe Vergoedingen") op de verjaardag van de datum waarop de overeenkomst tussen partijen werd afgesloten (de "Startdatum") volgens de volgende formule:

Nieuwe Vergoedingen = Vergoedingen x (Nieuwe Index / Basisindex)

 waarbij de Basisindex overeenkomt met de Belgische consumptie-index van de maand voorafgaand aan de Startdatum (de "Eerste Maand"), zoals gepubliceerd door het Belgische bureau voor de statistiek op https://statbel.fgov.be;

en

de Nieuwe Index overeenkomt met de Belgische consumptie-index op elke verjaardag van de Startmaand, zoals gepubliceerd door het Belgische bureau voor de statistiek op https://statbel.fgov.be

 

Artikel 3 – Levering en betaling

De levering gebeurt "ex usine".

Het tijdvak waarbinnen e.g. het tijdstip waarop OQUILA NV de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is slechts bepalend in zover de omstandigheden niet zullen wijzigen waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht.

OQUILA NV is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens het niet tijdig kunnen uitvoeren van de levering. Deelleveringen zijn toegestaan.

De facturatie gebeurt vanaf datum van levering of volgens een overeengekomen facturatieschema, dit laatste vooral voor een dienstenopdracht.

Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit der apparatuur en/of software en/of diensten moet aan OQUILA NV binnen de 10 dagen na levering betekend worden, op straffe van verval.

Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Behoudens andersluidende bedingen dient de klant zonder enige aftrek of schuldvergelijking, te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Wordt deze termijn overschreden, dan is van rechtswege rente verschuldigd aan een percentage van minimum 1 % per maand, elke begonnen maand tellend voor een volledige. Bij nalatigheid in de betaling kan OQUILA NV na sommatie lopende overeenkomsten annuleren of opschorten tot de betaling heeft plaats gevonden, onverminderd OQUILA NV's recht op schadevergoeding.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de klant en verschuldigd door het enkel ongebruikt laten passeren der betalingstermijn.

De (buiten)gerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250. Alle bijkomende prestaties, tegen uurtarief op aanvraag van de klant door OQUILA NV verricht met betrekking tot de installatie, worden onmiddellijk aan de klant gefactureerd. Voor de beëindiging dezer prestaties, en zodra de tegenwaarde ervan € 500 heeft bereikt, kan OQUILA NV bij wijze van voorschot factureren.

Artikel 4 - Productgarantie

De klant kan zich slechts beroepen op de garantieverbintenissen die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler rechtstreeks t.a.v. de eindgebruikers worden aangegaan, en dit gedurende de door de hogergenoemden bepaalde duurtijd.

Met betrekking tot de producten niet behorend tot OQUILA NV's basisassortiment, staat OQUILA NV niet in voor enige naleveringsservice zoals onderhoud, interventies, support, consultancy, bijstand bij het beroep doen op de garantie van de fabrikant,..., noch voor het verkrijgbaar zijn van onderdelen en/of wisselstukken.

De klant brengt de producten op zijn kosten naar OQUILA NV's onderhoudsdienst of, in onderlinge afspraak, rechtstreeks naar de fabrikant, importeur of hoofdverdeler.

 

Op Hardware:

De garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen volgens de garantieverbintenissen, vermeld onder punt a) hierboven;

Ingeval onderdelen voor verdere assemblage worden geleverd, zal de klant de producten waarin ze zijn geïntegreerd slechts gebruiken na de nodige testen, en zal hij OQUILA NV vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding n.a.v. de niet conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet conforme werking zijn oorsprong vindt in de hem door OQUILA NV geleverde onderdelen.

Op Software:

Wanneer de software in regie of in vaste prijs werd ontwikkeld, worden alle latere services (ook de debuggingservices) aangerekend aan het dagregietarief.

Extra uitbreidingen op maatwerk zal steeds behandeld worden aan de hand van CR’s (Change Requests). Dit houdt in dat de het extra werk gedocumenteerd en gebudgetteerd zal worden en pas na schriftelijke goedkeuring van de klant ontwikkeld zal worden.

Maatwerk wordt ontwikkeld op het afgesproken platform (windows versie). Indien geen platform gedefinieerd wordt per default een recent platform gebruikt. Indien ondersteuning nodig is op andere en of meerdere platformen kan meerwerk nodig zijn afhankelijk van de compatibiliteit tussen verschillende platformen.

De klant is verantwoordelijk om het maatwerk zelf te valideren op de testomgeving; binnen de afgesproken termijn (met een maximum van 4 weken); bij gebrek aan feedback tijdens deze validatieperiode wordt het project als opgeleverd beschouwd.

Project is opgeleverd wanneer het in productie wordt genomen. Vanaf dan geldt onderhoudsmode en kan verdere ontwikkeling aan de hand van CR’s of een nieuw project.

Op software niet door OQUILA NV ontwikkeld, is de garantie verleend door de hoofdleverancier toepasselijk.

Beperkingen

Worden in geen geval gedekt, de tussenkomsten ten gevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde, zoals o.m.:

*       verkeerd of abnormaal gebruik of bediening; nalatigheid der klant of diens aangestelden; brand; defecten aan de elektrische installatie en bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in stofferige atmosfeer; statische elektriciteit; onaangepaste omgeving; niet nakomen door de klant van lokaalspecificaties;

*       onrechtmatige oproepen;

*       elke herstelling of onderhoud, iedere aanpassing of wijziging door personen, daartoe niet door OQUILA NV vooraf schriftelijk gemachtigd. Indien deze door de klant of zijn aangestelden zelf werden uitgevoerd, draagt de klant bovendien alle risico's voor elke schade die daaruit voortvloeit;

*       overmachtsituatie omschreven in ARTIKEL 7;

*       onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden;

*       schade of defect veroorzaakt door software of interfaces die niet door OQUILA NV werden geleverd;

*       beschadiging van verf, krassen op het apparaat of onderdelen ervan;

*       beperkingen gesteld door de fabrikant of hoofdleverancier van OQUILA NV;

*       alle terugzending aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Wordt evenmin gedekt: vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage, zoals bv. batterijen,...

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de bij OQUILA NV op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen.

De klant alleen is verantwoordelijk voor de geschiktheid der apparatuur en/of software om de door hem beoogde resultaten te bekomen.

Ingeval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecificatie in de bestelbon door de klant, kan OQUILA NV onder geen voorwaarde verplicht worden tot terugname of ruiling van het niet geschikte product.

De klant verklaart bovendien door OQUILA NV volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen.

De bepalingen hierboven geven de uitsluitende garantieverbintenissen van OQUILA NV weer.

Uitgesloten is vergoeding van elke schade veroorzaakt door het gebruik van het systeem.

In bijkomende orde is eventuele schadevergoeding steeds beperkt tot 50 % van de prijs der apparatuur en/of software.

Artikel 5 - Dienstverleningsgarantie

OQUILA NV zal zich steeds inspannen om aan vragen naar dienstverlening welwillend tegemoet te komen. De beschikbaarheid van diensten wordt gegarandeerd voor zover dit in een door beide partijen ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk werd opgenomen en dit voor de duurtijd van die overeenkomst en m.b.t. de erin expliciet aangeduide producten. Hetzelfde geldt m.b.t. onderdelen beschikbaarheid; met dien verstande dat wanneer de klant weigert de wisselstukken te kopen, opgenomen op een lijst van voor het verder onderhoud van het product noodzakelijke wisselstukken waarvan de (vlugge) toelevering niet meer kan worden verleend, OQUILA NV door die weigering ontheven is van elke verdere dienstverleningsverbintenis m.b.t. dat product.

Beschikbaarheid van dienstverlening buiten de werkuren is slechts gewaarborgd in zoverre dit in een - tussen beide partijen afgesloten - overeenkomst werd opgenomen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde apparatuur en onderdelen daarvan blijven eigendom van de verkoper zolang de klant de gehele prijs ervan niet volledig heeft betaald.

Zonder medewerking van OQUILA NV is de klant niet bevoegd de apparatuur of onderdelen daarvan - die nog niet volledig zijn betaald - aan derden in eigendom over te dragen, of aan derden enig zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen, op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid der verkoopprijs, en onverminderd de rechten van OQUILA NV uit voornoemd eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7 – Risico’s & overmacht

De risico's verbonden aan de apparatuur gaan over op de klant op het ogenblik van de levering.

De klant verzekert de risico's op zijn kosten. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, toeval of daad van een derde, verstoring of onderbreking van het werk, welke er ook de oorzaak van weze, onderbreking of vertraging van de leveringen der constructeur/hoofdleverancier.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software die door OQUILA NV ontwikkeld en/of aan de klant geleverd wordt, alsmede alle door OQUILA NV verstrekte afgeleiden, wijzigingen, verbeteringen, updates of versies, evenals alle intellectuele eigendomsrechten op al het bijbehorende materiaal, zoals afbeeldingen, logo's, tekeningen, teksten, documentatie, knowhow, alsmede alle aanpassingen en wijzigingen daarvan, uitsluitend bij OQUILA NV en/of diens respectieve leveranciers. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen OQUILA NV en de klant worden er geen rechten verleend aan de klant of zijn gebruikers, met uitzondering van het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om deze software te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en, in voorkomend geval, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van het SaaS-platform van de derde partij, zoals overeengekomen tussen de klant en die derde partij.

Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen OQUILA NV en de klant en op voorwaarde dat de klant alle aan OQUILA NV verschuldigde bedragen voldaan heeft, verleent OQUILA NV de klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de software die door OQUILA NV ontwikkeld en/of geleverd wordt, zoals hierna verder bepaald. Deze licentie geldt slechts voor het intern gebruik van deze software door de klant en haar rechtstreekse medewerkers (werknemers of zelfstandige dienstverleners) in overeenstemming met (i) het beoogde doel van deze software, (ii) de specificaties van deze software zoals tussen partijen overeengekomen en (iii) de normale economische activiteiten van de klant. Dit gebruiksrecht omvat tevens het recht voor de klant om deze software verder aan te passen of te ontwikkelen, voor zover de klant het resultaat van deze aanpassingen of ontwikkelingen slechts gebruikt binnen de grenzen van voornoemde beperkingen.

De licentie vermeld in onderhavig artikel geldt zolang de intellectuele eigendomsrechten van OQUILA NV die betrekking hebben op de door haar ontwikkelde of geleverde software volgens het toepasselijk recht blijven gelden.

Ieder ander gebruik van deze software is uitdrukkelijk verboden. De klant zal deze software niet commercialiseren noch op enigerlei andere wijze gebruiksrechten (‘sublicenties’) toekennen aan derden.

De klant zal de door OQUILA NV ontwikkelde of geleverde software noch geheel, noch gedeeltelijk omzetten in broncode, decompileren, desassembleren, ‘reverse engineeren’ of op enige ander wijze analyseren en iedere poging hiertoe zal beschouwd worden als een inbreuk op deze algemene voorwaarden, tenzij de betrokken handelingen kaderen in het contractueel toegelaten gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van OQUILA NV volgens de toepasselijke overeenkomst met de klant.

 

Artikel 9 - Contractbreuk

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft een geheel of een gedeelte van de goederen of diensten in ontvangst te nemen, heeft OQUILA NV het recht de ontbinding van het contract te eisen of de nakoming ervan. De schade door OQUILA NV geleden, beloopt minimaal 50 % der waarde van de bestelling of het niet nagekomen gedeelte ervan, met dien verstande dat OQUILA NV door alle middelen van recht de reële schade kan bewijzen, indien deze meer bedraagt.

OQUILA NV kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling verbreken in het geval de klant een gerechtelijk concordaat of uitstel (surseance) van betaling zou aangevraagd hebben, of in staat van faillissement, bankroet of kennelijk onvermogend zou zijn.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die OQUILA NV kan oplopen vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:

OQUILA NV zal gehouden zijn om de door haar (personeel) veroorzaakte en door de klant degelijk bewezen schade te herstellen, echter tot maximum de waarde van het betrokken product of dienstverlening.

Wordt uitgesloten:

*       de vergoeding door OQUILA NV voor alle directe en indirecte schade; financiële en commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten; storing van planning; verlies van de verwachte winst; kapitaal; cliënteel; e.d.

*       de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het geleverde product zelf.

*       de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door apparatuur of software geleverd of aangemaakt door derden, of door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de klant, of in het bedrijf van de klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst, dat als effect heeft dat de gegevens op programma's opgeslagen in om het even welk informaticamedium worden verwerkt, overgedragen, veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk worden gemaakt, dan wel andere gegevens toevoegt of enig ander ongewenst schadelijk gevolg veroorzaakt.

*       geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding; alle vorderingen door een derde tegen de klant gericht.

Artikel 11 - Personeel

De klant mag geen oneerlijke voordelen halen uit zijn samenwerkende relatie met het personeel van OQUILA NV. Gedurende de looptijd van de opdracht en tot 12 maand na de uitvoering ervan verbindt de klant er zich toe geen OQUILA NV personeel aan te werven, of bij inbreuk OQUILA NV te vergoeden voor een bedrag ten belope van € 24 789,35.

Artikel 12 - Algemeenheden

Het nalaten door OQUILA NV van het uitoefenen van enig van zijn rechten vormt geen verzaking of verval van dit recht, en zal geen afbreuk doen aan enig ander recht van OQUILA NV uit hoofde van de overeenkomst.

De overeenkomst bindt de partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden.

De zaakvoerders van personenvennootschappen zijn hoofdelijk en solidair gehouden tot de door hun vennootschap aan OQUILA NV verschuldigde betaling. Zij verklaren te kopen enkel met het oog op een professioneel gebruik van de afgenomen producten en diensten.

Zonder voorafgaande wederzijdse toestemming is het, de partijen, niet toegelaten de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

Dit verbod sluit evenwel het recht van schuldvorderingoverdracht niet uit.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De klant verbindt zich ertoe op straffe van verval, klachten met betrekking tot producten en diensten, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan OQUILA NV. OQUILA NV beschikt over 1 (één) maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan.

Elke betwisting i.v.m. deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent - Afdeling Gent.

Artikel 14 - Algemene voorwaarden

Vervanging consultant

Indien één van beide partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kan OQuila, in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, binnen redelijke termijnen, de consultant vervangen door een andere consultant met een vergelijkbare ervaring en deskundigheid.

OQuila verbindt zich ertoe enige vervanging van een consultant op voorhand mee te delen aan de klant. Een consultant dient steeds vervangen te worden door een personeelslid met ten minste gelijkwaardige kwalificaties, ervaring en expertise.

OQuila zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de diensten tijdig meedelen aan de klant.

Clausule instructierecht opdrachtgever

De Consultant, ingezet bij de uitvoering van de diensten, werkt steeds onder de verantwoordelijkheid en het gezag van OQuila en ontvangt geen enkele bindende richtlijn, bevel of order van de opdrachtgever uitgezonderd het bepaalde hieronder. Overeenkomstig art. 31§1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van de gebruikers, kan de opdrachtgever instructies geven aan de Consultant, uitsluitend in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst met betrekking tot de punten opgenomen in de specifieke voorwaarden. De partijen erkennen dat de instructies die kunnen gegeven worden, zoals expliciet opgenomen in de specifieke voorwaarden, geenszins het werkgeversgezag van OQuila kunnen uithollen. De partijen verbinden zich ertoe onderhavige overeenkomst in de feiten nauwgezet en volledig conform de uitdrukkelijke bepalingen van deze overeenkomst uit te voeren.

Clausule afwezigheid

Bij afwezigheid van een consultant van OQuila tijdens de uitvoering van de opdracht, hetzij bij verlof, ziekte of andere reden, stelt OQuila, de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis, en indien mogelijk vooraf. Bij afwezigheid van de consultant van OQuila van meer dan 5 werkdagen, wordt er met de klant overlegd rond de eventuele vervanging van de consultant.

In geval de klant de ongeplande afwezigheid van een consultant van OQuila, belast met de uitvoering van de opdracht, op de locatie vaststelt, stelt hij OQuila hiervan onmiddellijk in kennis.

De uitvoering van de opdracht wordt onderbroken tijdens de periodes van collectief verlof van toepassing bij de klant. De klant verstrekt deze informatie aan OQuila van zodra deze periode bepaald is.

Artikel 15 - Bijzondere voorwaarden

Applicaties

De opdrachtgever belast OQuila, die aanvaardt, onder de hiernavolgende voorwaarden en tegen de hierna overeengekomen prijs, met de uitvoering van de volgende opdracht:

* Implementeren van applicaties in de onderneming op projectmatige basis. Hierbij mogen instructies worden gegeven betreffende:

* Het implementeren van software op maat

* Het implementeren van standaardappliciaties

* Het opleiding geven over deze applicaties

* Het voeren van een onderzoek naar de meest geschikte applicaties.


ICT Systemen

De opdrachtgever belast OQuila, die aanvaardt, onder de hiernavolgende voorwaarden en tegen de hierna overeengekomen prijs, met de uitvoering van de volgende opdracht:

Ondersteuning van de ICT-systemen, van de onderneming op projectmatige basis. Hierbij mogen instructies worden gegeven betreffende:

* Het bijsturen en implementeren security-oplossingen

* Het implementeren van User productivity tools

* Het ontwikkelen, bijsturen en implementeren van System Solutions

* Het ontwikkelen en installeren van IT-infrastructuur

* Opleiding geven in verband met ICT-systemen

* Het voeren van een onderzoek naar de meest geschikte ICT-systemen